Restauro copertura Torre Auchan – Torino (TO)

Restauro e rifacimento della copertura Torre Auchan di Corso Romania a Torino (TO).